מדיניות פרטיות

אנו מעריכים מאוד את פרטיותך ולכן הכנו מסמך זה המתאר את מדיניות הפרטיות והאופן שבו ריאנו אופנת ישראל (2021) משתמשת במידע הנמסר על ידך או הנאסף על ידה בעת שימושך באתר.

1. בשימוש באתר, הנך נותן הסכמתך לשותפות לאסוף ולשמור מידע בקשר אליך במאגר המידע של השותפות, לרבות מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א,1981- בין אם יימסר באופן ישיר על ידך ובין אם יתקבל או יופק באופן עקיף (לרבות, היסטוריית גלישה, נתוני כרטיסי אשראי, הרגלי צריכה, מידע או פרסומות שנקראו באתר, עמודי אינטרנט שנצפו, מיקום המחשבים, כתובת IP וכדומה).

2. יודגש כי אינך חייב על פי חוק למסור מידע, אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים, בין היתר, לפגוע בחוויית השימוש שלך באתר ובמקרים מסוימים, ביכולתה של השותפות לספק לך את השירות המבוקש על ידך.

3. בשימושך באתר, הנך מאשר כי מסירת המידע נעשית מרצונך ובהסכמתך החופשית בלבד ומהווה את הסכמתך כי השותפות תהא רשאית לעשות שימוש במידע זה בכפוף להוראות הדין ומדיניות פרטיות זו.

4. ידוע לך כי החברה, לרבות גופים בקבוצת השותפות, יכולה לעשות שימוש במידע זה ולבצע בו עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים אחרים, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, לרבות לצורך המטרות המפורטות להלן:

4.1.          כדי לאפשר לך להשתמש באתר ובשירותים המוצעים באמצעותו;

4.2.          לצורך עדכון ו/או שינוי האתר ושיפורו;

4.3.          כדי להתאים את השירותים הניתנים במסגרת האתר לצרכיך והעדפותיך;

4.4.          ליצירת קשר עמך, כאשר השותפות סבורה שיש צורך בכך;

4.5.          כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע ועדכונים בקשר עם האתר והמידע האישי שלך, וכן כדי לשלוח אליך מידע שיווקי, דברי פרסומות ו/או הצעות לרכישות שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין אותך ו/או את בני משפחתך.

4.6.          לצורך טיוב נתונים, לרבות העשרה והצלבה פנימית של המידע שלך מול נתונים נוספים המצויים במאגרי המידע של השותפות, בכפוף להוראות הדין.

4.7.          לצרכים פנימיים, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות “עוגיות” (“cookies”). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה- cookies או שיתריע על cookies שנשלחות אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.

4.8.          כדי להגן על האינטרסים, הזכויות והנכסים של החברה, של קבוצת השותפות או צדדים שלישיים;

4.9.          כדי לקיים חובה חוקית או צו שיפוטי שחלים על החברה או על מי מחברות החברה

4.10.       לכל מטרה אחרת המפורטת ו/או המשתמעת מתקנון זה.

5. השותפות מתחייבת לשמור על המידע, לא לסחור ו/או למכור ו/או להעביר לאחרים מידע זה ללא הסכמה מוקדמת של המשתמש, למעט במקרים הבאים:

5.1. על מנת למלא אחר הוראות הדין, לרבות כל חיקוק, חוק, אמנה, פקודה, תקנה, צו, הוראה רשמית, הוראת מינהל, חוזר ו/או הנחיה של גוף שלטוני או רגולטורי כלשהו;

5.2. במקרה של תלונה ו/או בקשה בקשר עם השימוש באתר ו/או על מנת לטפל בבעיות אבטחה ו/או בעיות טכניות באתר;

5.3. במקרה של סכסוך משפטי או עסקי בינך ובין החברה או מי מהקבוצה;

5.4. על מנת להשיב על תביעות של צדדים שלישיים;

5.5. על מנת להגן על זכויות או אינטרסים של החברה ו/או של מי מהקבוצה או המשתמשים באתר;

5.6. במקרים בהם השימוש באתר נעשה בניגוד לאמור בתקנון ו/או בניגוד להוראות כל דין;

5.7. העברה לצדדים שלישיים של מידע שאינו מידע המזהה את המשתמש באופן אישי, שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי;

5.8. העברה לחברות בקבוצת השותפות לצורך פעילותן העסקית ובכלל זה לצורך יצירת מאגר לקוחות משותף של קבוצת השותפות ובמקרה כאמור יחולו הוראות מדיניות פרטיות זו על השימוש במידע שלך על ידי קבוצת השותפות, בשינויים המחויבים;

5.9. העברת המידע לצדדים שלישיים המעניקים שירותים הקשורים בתפעול האתר (כגון שירותי אחסון, שרתים, תפעול דוא”ל, אבטחת וניהול מאגרי מידע וכו’).

5.10. בכל מקרה שבו החברה ו/או קבוצת השותפות תמכור, תמחה או תסב חלק מעסקיה או את כל עסקיהן ו/או נכסיה לצד שלישי, או אם מי מהן תירכשנה או תתמזגנה עם צד שלישי, או אם מי מהן תפתחנה בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון.

6. החברה עשויה להעביר מידע אודותיך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל ובאיחוד האירופי, ובמקרה שכזה החברה תנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. בעת השימוש באתר, הינך מסכים להעברה האמורה.

7. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א –1981, הנך רשאי לעיין בכל מידע אודותייך המוחזק במאגר המידע של השותפות (בעצמך או באמצעות מי שהורשה על ידך בכתב או על ידי אפטרופוסך). לעיון במידע, הנך מתבקש ליצור קשר עם החברה באמצעות הדוא”ל: idataisrael@gmail.com.

8.              אם עיינת במידע ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לשירות הלקוחות של החברה באמצעות הדוא”ל: idataisrael@gmail.com בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

9.           מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל מידע השיווקי כאמור בסעיף 4.5 לעיל, עליך להודיע על כך לחברה. במקרה כאמור, השותפות תסיר אותך מרשימת התפוצה, והכל בהתאם לחוק התקשורת ולחוק הגנת הפרטיות.

10. החברה עושה כל מאמץ על מנת לאבטח את המידע באתר. החברה אינה מבטיחה ואינה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה לא יגיע לצד שלישי שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.

11. השימוש והגלישה באתר מהווים הסכמה לכל האמור במסמך זה. החברה לא תחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או כפוגעת בפרטיות שלך, בשל כל מידע שיהיה בו כדי לזהות אותך או להתחקות אחריך, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

13. שים לב: החברה עשויה ויכולה לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים במדיניות פרטיות זו מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. השימוש באתר לאחר כל שינוי, יהיה כפוף למדיניות הפרטיות לאחר השינוי.

14.  על מדיניות פרטיות זו יחול הדין הישראלי והוא יפורש לפיו. לבית המשפט המוסמך תהא סמכות השיפוט בכל עניין הנובע ממדיניות פרטיות זו.

15. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוא מתייחס וכולל את לשון הנקבה והרבים.

על מנת לשוב לעמוד הבית לחצו כאן

השירותים שלנו

אנא בחרו מתן שירות רצוי, נוכל
לסייע במהירות יתרה

ממוצרי הסדרה

משפחתיות

סקודה אוקטביה

לפרטים והזמנה

המחיר שלנו: 99,000

ממוצרי הסדרה

משפחתיות

סקודה אוקטביה

המחיר שלנו: 99,000

השירותים שלנו

אנא בחרו מתן שירות רצוי, נוכל
לסייע במהירות יתרה

אנא בחרו מתן שירות רצוי, נוכל
לסייע במהירות יתרה

אנא בחרו מתן שירות רצוי, נוכל
לסייע במהירות יתרה

אנא בחרו מתן שירות רצוי, נוכל
לסייע במהירות יתרה

טוען...

רכבים

טוען...

טוען...

טוען...

לא זמין כעת.

נמנעה ממך יציאה מהתפריט? אנא רענן את העמוד.

חיפושים אחרונים

טופ אמנדה

טופ אמנדה

טופ אמנדה

חיפושים נפוצים

דגמ"חים

חולצות פשתן

חיפושים אחרונים

טופ אמנדה

טופ אמנדה

טופ אמנדה

חיפושים נפוצים

דגמ"חים

חולצות פשתן